DSO Grosuplje
Enota GrosupljeEnota Loški Potok
DSO Grosuplje Pošlji e-pošto DSO Grosuplje - zemljevid strani Tiskaj

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE
(v nadaljevanju Dom Grosuplje)
Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
tel.: 01/7810-700, faks: 01/7810-720
elektronski naslov: grosuplje@ssz-slo.si

 

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Marta Gašparovič, direktorica

Odgovorna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja
v Domu starejših občanov Grosuplje:

Majda Jordan, dipl.socialna delavka


2. Splošni podatki o domu Grosuplje in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Dom Grosuplje je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja dejavnost institucionalnega varstva starejših. Ustanovljen je bil s sklepom Vlade RS št. 022-03/93-9/44-8 z dne 6.maja 1993.

Kratek opis delovnega področja organa:
Dom kot osnovno dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.l. RS, št. 2/02) in Sklepom o ustanovitvi Doma starejših občanov Grosuplje in Sklepom o spremembi sklepa o ustanovitvi Doma starejših občanov Grosuplje (št. 571-43/2002-1 z dne 10.9.2002) izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno - gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov.

V okviru opredelitve opravlja Dom Grosuplje:

kot osnovno dejavnost:

 • dejavnost domov za starejše
 • druge socialne dejavnosti (pomoč posamezniku in družini na domu, naloge priprave okolja, družine in posameznika na starost)
 • splošno izven bolnišnično zdravstveno dejavnost
 • specialistično izven bolnišnično zdravstveno dejavnost
 • samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija in drugo)

kot gospodarsko dejavnost:

 • dejavnost točilnice
 • priprava in dostava hrane (catering)
 • druge poslovne dejavnosti
 • dejavnost pralnic
 • frizerska dejavnost
 • pedikerska dejavnost

Seznam organizacijskih enot
Dom Grosuplje je organiziran enovito. Zaradi uspešnega doseganja poslovnih interesov ter zaradi specifičnosti dejavnosti po posameznih delih delovnega procesa, so organizirane naslednje organizacijske enote oz.službe:

 • Splošna služba
 • Zdravstvena služba
 • Služba prehrane
 • Služba vzdrževanja perila
 • Socialna služba
 • Služba delovne terapije
 • Služba fizioterapije
 • Služba zunanjih dejavnosti
 • Računovodsko finančna služba

2. b Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Doma Grosuplje

Opozorilo: pri pristopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.Dejavnost Doma starejših občanov Grosuplje se izvaja na podlagi:

a.) Institucionalnega varstva:
Zakon o zavodih
Zakon o socialnem varstvu
Pravilnik o metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev
Pravilnik o uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

b.) Zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
Zakona o zdravstveni dejavnosti
Nacionalni plan zdravstvenega varstva 2008-2013

c.) Javna dela:
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

d.) Druge povezave:
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za finance
Sektor za javna naročila in koncesije
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( prečiščeno besedilo UL 20/04 )
Socialna zbornica Slovenije
Inštitut RS za socialno varstvo
Skupnost centrov za socialno delo
Fakulteta za socialno delo
Socialna inšpekcija
Festival za tretje življenjsko obdobje

Predpisi Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (zadnja sprememba: 21.02.2006)
Povezava na Evropski register predpisov

2.c Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
USTANOVITVENI AKT
STATUT

2.d Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Druge zbirke informatiziranih podatkov:

 1. DOGOVOR O DOSTAVI KOSILA
 2. CENIK ZA TOČILNICO
 3. CENIK PRANJA IN LIKANJA
 4. CENIK DOSTAVE HRANE NA DOM
 5. CENIK DODATNIH STORITEV
 6. CENIK OSKRBNEGA DNE
 7. HIŠNI RED


3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij javnega značaja
Neposreden dostop:

 • osebno
  Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo v Domu Grosuplje. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Doma starejših občanov Grosuplje je v fizični obliki na voljo na sedežu zavoda.
 • po elektronski pošti
  Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu Doma Grosuplje, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij:grosuplje@ssz-slo.si
 • dostop na podlagi posebne zahteve
  Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Doma Grosuplje ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.
  Na podlagi vaše zadeve je Dom Grosuplje dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, ce obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer:
  · tajni podatek;
  · poslovna skrivnost;
  · osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov;
  · podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davč· nega postopka;
  · podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka;
  · podatek dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnosti Doma Grosuplje in bi njegovo razkritje povzroč· ilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

 • osebno v prostorih
  Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih zavoda in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.
 • ustna zahteva
  Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Doma Grosuplje. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Doma Starejših občanov Grosuplje. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.
 • preko telefona
  Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Doma ni mogoča pritožba.

 • zahteva ustno na zapisnik
  Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik v Domu Grosuplje. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času zavoda.
 • pisna zahteva v fizični obliki
  Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Doma Grosuplje ali oddate osebno v poslovnem času. Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Dom Grosuplje mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je Dom Grosuplje ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga). Dom Grosuplje vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

  V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).
 • po elektronski pošti
  Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Dom Grosuplje drugačne obveznosti. Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi! Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov zavoda. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Dom Grosuplje obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba. Pravice prosilca in obveznosti v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v zavodu ali preko telefona. Pisna zahteva v elektronski obliki Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije). Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.
 • delni dostop
  Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Dom Grosuplje vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekril ali drugače naredil nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače naredili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

 

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno. Za posredovanje prepisa fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije, lahko zavod prosilcu zaračuna materialne stroške, ki so opredeljeni v 18. in 19. čl. Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS 76/05).
· Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja

 

 

 

Dom starejših občanov Grosuplje

Ob Grosupeljščici 28,
1290 Grosuplje

tel.: 01/7810-700
faks: 01/7810-720
e-pošta: grosuplje@ssz-slo.si
 
Copyright © 2009 Dom starejših občanov Grosuplje, vse pravice pridržane. Podoba in izdelava: NET Informatika