DSO Grosuplje
Enota GrosupljeEnota Loški Potok
DSO Grosuplje Pošlji e-pošto DSO Grosuplje - zemljevid strani Tiskaj

Pomoč družini na domu

Dom starejših občanov Grosuplje izvaja socialno varstveno storitev pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:

  • osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za popolnoma samostojno življenje;
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja;
  • invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči;
  • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
  • kronično bolni otroci in otroci s težjo motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Obseg in vsebino socialne oskrbe se prilagodi potrebam posameznega uporabnika. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.L.RS št. 45/2010) v 6. členu navaja, da je upravičenec upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil, ki pa so:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • gospodinjska pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava na institucionalno varstvo.

 

 

 

Dom starejših občanov Grosuplje

Ob Grosupeljščici 28,
1290 Grosuplje

tel.: 01/7810-700
faks: 01/7810-720
e-pošta: grosuplje@ssz-slo.si
 
Copyright © 2009 Dom starejših občanov Grosuplje, vse pravice pridržane. Podoba in izdelava: NET Informatika